O iniciatíve

Strom pokoja, (anglicky: Tree of Peace, nemecky: Der Friedensbaum, Francúzsky: L’Arbre de la Paix) je globálna medzinárodná iniciatíva, ktorá vznikla na Slovensku. Projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a bol iniciovaný žilinským krajinným architektom Markom Sobolom. Hlavnou náplňou projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Výsadby stromov po celom svete vytvárajú medzinárodnú sieť priateľstiev na základe ktorých sa buduje Svetová mapa mieru (anglicky: (anglicky: World Map of Peace). Projekt sa vo svojom začiatku spájal s prvou svetovou vojnou, ktorá mala veľký vplyv aj na Sobolovu rodinu. Jeho pradedo Ondrej Sobola (Andreas/András Szobola) zomrel na ruskom bojisku na neznámom mieste. Táto udalosť autora inšpirovala k vytvoreniu živého pamätníka, ktorý na jednej strane pripomína nezmyselné vojenské konflikty, na druhej strane však predstavuje rast, prosperitu a úctu k našim koreňom a histórii.

Toto univerzálne posolstvo spájajúce národy v súčasnosti už nie je spojené iba s prvou svetovou vojnou, ale všeobecne s potrebou mieru a vyhýbaniu sa globálnym vojenským konfliktom. Jeho hlavným nástrojom je strom, živý organizmus, ktorý predstavuje rast, prosperitu a prírodu. Výsadba stromov poukazuje na globálne environmentálne problémy a posilňuje solidaritu ľudstva v snahe rešpektovať prírodu a jej zdroje. Týmto spôsobom sa iniciatíva stáva univerzálnym a jeho realizácia je umožnená vo všetkých krajinách sveta. Výsadbou stromov chceme poukázať tiež na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či na znečistenie ovzdušia. Všetky konania v rozpore s porozumením medzi národmi a zneužívaním prírodných zdrojov vedú k veľkým obetiam. Oficiálne logo iniciatívy pozostáva z holubice – všeobecného symbolu mieru, ktorý sa spája so stromom – hlavným nástrojom projektu. Projekt je realizovaný ako dobrovoľná a komunitná služba občianskeho združenia Servare et Manere. Strom pokoja je hnutie zdola a tento projekt je kolektívnou aktivitou, ktorá napĺňa svoje poslanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Všetci členovia vykonávajú svoju činnosť pre združenie pro bono. Ako organizácia s Osobitným poradným štatútom v Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie spojených národov (UN ECOSOC) bude Servare et Manere prispievať aj k plneniu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 v Slovenskej republike a v partnerských krajinách medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja.

Sustainable Development Goals Tree of Peace Servare et Manere Strom pokoja

Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru a porozumenia prostredníctvom motta: „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta“.