EN | SK

Sustainable Development Goals Tree of Peace Servare et Manere Strom pokoja Slovakia Marek Sobola

Servare et Manere a napĺňanie cieľov Agendy 2030
United nations Servare et Manere

Žilina, 13. október 2022. Po udelení Osobitného poradného štatútu v Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie spojených národov (UN ECOSOC) bude aj Servare et Manere prispievať k plneniu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 v Slovenskej republike a v partnerských krajinách medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja. Tieto ciele predstavujú medzinárodné smerovanie Organizácie spojených národov vo vzťahu k ľudom, planéte a prosperite. Univerzálna Agenda 2030 má 17 cieľov udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré boli prijaté na 70. Valnom zhromaždení OSN 25. septembra 2015. Tieto ciele a súvisiace čiastkové ciele nadobudli účinnosť 1. januára 2016 a budú sa nimi riadiť rozhodnutia všetkých krajín počas nasledujúcich 15 rokov. Servare et Manere bude napĺňať vybrané ciele Agendy 2030 prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja. Vďaka výsadbe pamätných stromov a medzinárodnej spolupráce smerujúcej k trvalo udržateľnému mieru bude ambíciou Servare et Manere napĺňať najmä tie ciele Agendy 2030, ktoré priamo súvisia so základnými myšlienkami Stromu pokoja.

Sustainable Development Goals Tree of Peace Servare et Manere Strom pokoja

  • Cieľ 10 MENEJ NEROVNOSTÍ: Znížiť rozdiely v rámci krajín a medzi krajinami.
  • Cieľ 13 KLIMATICKÉ ZMENY: Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom. Cieľ napĺňame už od samého vzniku iniciatívy práve prostredníctvom výsadby pamätných Stromov pokoja. Pätnásť zo šestnástich najteplejších rokov od roku 1850 sa vyskytlo v 21. storočí. Rok 2015 bol doteraz najteplejší.
  • Cieľ 14 ŽIVOT VO VODE: Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na udržateľný rozvoj. Tento cieľ  súvisí so súčasnými a budúcimi aktivitami Servare et Manere v oblasti Oceánie. Ide o jediný projekt a iniciatívu zo Slovenska, ktorá zaznamenala povšimnutia hodné úspechy v tejto oblasti za posledné desaťročie. Klimatický vývoj a environmentálne záťaže, ktoré trápia tento región majú v súčasnej globálnej dobe priamy dopad aj na stretnú Európu.
  • Cieľ 15 ŽIVOT NA SÚŠI: Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
  • Cieľ 16 SPRAVODLIVOSŤ A INŠTITÚCIE: Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.
  • Cieľ 17 PARTNERSTVO K NAPLNENIU CIEĽOV: Posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre udržateľný rozvoj. Úspešný program udržateľného rozvoja vyžaduje partnerstvo medzi vládami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou. Servare et Manere prostredníctvom iniciatívy Strom pokoja čiastočne napĺňa tento cieľ na celonárodnej úrovni a s medzinárodným dosahom.
Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: UN Department of Global Communications: Guidelines for the use of the SDG logo including the colour wheel, and 17 SDG
Zdroj textu: Štatistický úrad Slovenskej republiky: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030